Friday, 25 July 2008

Why you can't read Total Politics

Why you can't read Total Politics

For those who have difficulty reading the latest on-line edition of Total Politics, particularly the magazine section, where the features are black type on a dark purple background, I had the same problem.

If the medium is the message, it doesn't transmit very well. There appears to be a communication breakdown.

3 comments:

Anonymous said...

Do you also need to buy goods Guangdao foot shopping and worry about acid? wholesale
And discount china wholesale stores also did not
have time Car video
to do some MP3 player
shopping With MP4 player
more and block mp4 watches
the development Men's outerwear
Women's outerwear
Mens outerwear
skin care products
wholesale mp3
wholesale mobile phones
digital camera wholesale
consumer electronics of networks, Internet psp accessories
shopping is wedding dresses
also more wholesale silver jewelry
convenient, now you wedding dress
only need bluetooth headset
to Ceramic tile
sit in memory cards
front of the wholesale digital cameras
computer, drinking wholeslae clothing
coffee, visit wholesale clothing
the website can be wholesale furniture
elected to their gps devices
favorite wholesale mp3
products, we Memory Card
can be here for Memory Stick
you More wholesale furniture
choices, many wholesale
practical, durable, wholesale atv
affordable, attractive wholesale electronics
merchandise, wholesale jewelry
there's the same wholesale handbags
for you, we gps devices
will provide wholesale shoes
you wholesale electronics
with quality wholesale t shirts
service! I hope wholesale digital cameras
you can Wholesale jewelry
here in our shopping pleasure to welcome you!

Anonymous said...

IS VERY GOOD..............................

美女政戰官貓界賭神超級辣椒禿頭狂想曲孟茜黃露瑤 said...

什佛啰什佛啰
(光焰遍照、光焰遍照)
陀啰陀啰.頻陀啰.頻陀啰.瞋陀瞋陀
(云蓋、云蓋。香蓋、香蓋。珠蓋、珠蓋。遍滿法界、遍滿法界)
虎(合牛)虎(合牛) .泮吒泮吒泮吒泮吒泮吒.娑訶
(降伏、降伏、摧碎、摧碎、摧碎、摧碎、摧碎,災惡頓消,吉祥成就)
(敕天上地下一切眾,滅除眾惡收攝不祥)
醯醯泮.阿牟迦耶泮.阿波啰提訶多泮.婆啰波啰陀泮
(解脫一切,不空我願,願無障礙,所願隨心)
阿素啰.毗陀啰.波迦泮 (破碎修羅)
薩婆提鞞弊泮 (降伏一切天神眾)
薩婆那伽弊泮 (降伏一切毒龍眾)
薩婆藥叉弊泮 (降伏一切勇猛鬼神)
薩婆干闥婆弊泮 (降伏一切音樂眾)
薩婆補丹那弊泮 (降伏一切臭餓鬼眾)
迦吒補丹那弊泮 (降伏一切奇臭餓鬼眾)
薩婆突狼枳帝弊泮 (降伏一切諸魔)
薩婆突澀比犁.訖瑟帝弊泮 (降伏一切諸惡)
薩婆什婆唎弊泮 (破諸幽暗)
薩婆阿播悉摩犁弊泮 (破諸冤業)
薩婆舍啰婆拏弊泮 (破諸災厄)
薩婆地帝雞弊泮 (破諸冤害)
薩婆怛摩陀繼弊泮 (破一切非命)
薩婆毗陀耶.啰誓遮犁弊泮 (破一切毒氣)
闍夜羯啰.摩度羯啰.薩婆啰他娑陀雞弊泮 (解諸重難)
毗地夜.遮唎弊泮 (解瘧壯熱)
者都啰.縛耆你弊泮 (降伏外道)
跋闍啰.俱摩唎.毗陀夜.啰誓弊泮 (解諸惡毒)
摩訶波啰丁羊.乂耆唎弊泮 (伏諸厄難)
跋闍啰商羯啰夜.波啰丈耆啰闍耶泮 (降伏一切惡道)
摩訶迦啰夜.摩訶末怛唎迦拏.南無娑羯唎多夜泮 (降伏一切苦毒)
毖瑟拏婢曳泮 (降服諸惡毒師)
勃啰訶牟尼曳泮 (降伏惡毒咒王)
阿耆尼曳泮 (降伏火天神)
摩訶羯唎曳泮 (降伏大黑天神女)
羯啰檀持曳泮 (降伏黑面神玉女眾)
蔑怛唎曳泮 (降伏天帝釋眾)
嘮怛唎曳泮 (降伏瞋怒神王)
遮文茶曳泮 (降伏噉人大神)
羯邏啰怛唎曳泮 (降伏喝山大神)
迦般唎曳泮 (降伏食光大神)
阿地目質多.迦屍摩舍那.婆私你曳泮 (降伏諸持作大鬼帥,一切有力鬼神)
演吉質.薩埵婆寫
(普令諸惡鬼神,皆悉摧碎)
麼麼印兔那麼麼寫
(我今所作心咒法,三寶印知,所作究竟圓滿)

第五會

突瑟吒質多 (噁心鬼)
阿末怛唎質多 (惡毒鬼)
烏闍訶啰 (食精鬼)
伽婆訶啰 (食胎鬼)
嚧地啰訶啰 (食血鬼)
婆娑訶啰 (食油鬼)
摩闍訶啰 (食產鬼)
闍多訶啰 (食肉鬼)
視毖多訶啰 (食命鬼)
跋略夜訶啰 (食祭鬼)
干陀訶啰 (食香鬼)
布史波訶啰 (食花鬼)
頗啰訶啰 (食果鬼)
婆寫訶啰 (食種子鬼)
般波質多 (惡形鬼)
突瑟吒質多 (惡眼鬼)
嘮陀啰質多 (巨頭鬼)
(以佛菩薩千百億身手,降伏一切大力鬼神)
藥叉揭啰訶 (吞火鬼)
啰剎娑揭啰訶 (吞水鬼)
閉隸多揭啰訶 (交手鬼)
毗舍遮揭啰訶 (交足鬼)
部多揭啰訶 (交身鬼)
鳩盤茶揭啰訶 (分形鬼)
悉干陀揭啰訶 (吐煙鬼)
烏怛摩陀揭啰訶(吐火鬼)
車夜揭啰訶 (形影鬼)
阿播薩摩啰揭啰訶 (羊頭瞋鬼)
宅袪革.茶耆尼揭啰訶 (刑人狐鬼、狸魅女鬼)
唎佛帝揭啰訶 (惱小兒鬼)
闍彌迦揭啰訶 (如烏鬼)
舍俱尼揭啰訶 (如鳥鬼)
姥陀啰.難地迦揭啰訶 (如貓鬼)
阿藍婆揭啰訶 (如蛇鬼)
干度波尼揭啰訶 (如雞鬼)
什佛啰 (壯熱鬼)
堙迦醯迦 (一日瘧鬼)
墜帝藥迦 (二日瘧鬼)
怛隸帝藥迦 (三日瘧鬼)
者突托迦 (五日瘧鬼)
昵提什伐啰 (常熱鬼)
毖釤摩什伐啰 (增寒鬼)
薄底迦 (風病鬼)
鼻底迦 (黃病鬼)
室隸瑟密迦 (疫病鬼)
娑你般帝迦 (痢病鬼)
薩婆什伐啰.室嚧吉帝(頭病鬼)
末陀鞞達嚧制劍(不食鬼)
阿綺嚧鉗 (口痛鬼)
目佉嚧鉗 (齒痛鬼)
羯唎突嚧鉗 (唇痛鬼)
揭啰訶.揭藍羯拏輸藍 (身病鬼)
憚多輸藍(頤頷痛鬼)
迄唎夜輸藍 (心痛鬼)
末麼輸藍 (頭痛鬼)
跋唎室婆輸藍 (兩脅痛鬼)
毖栗瑟吒輸藍 (背痛鬼)
烏陀啰輸藍 (腹痛鬼)
羯知輸藍 (腰痛鬼)
跋悉帝輸藍 (踝痛鬼)
鄔嚧輸藍 (腿痛鬼)
常伽輸藍 (腕痛鬼)
喝悉多輸藍 (兩手痛鬼)
跋陀輸藍 (四肢骨節痛鬼)
娑房盎伽.般啰丈伽輸藍 (兩膊痛鬼)
部多毖跢茶 (屍林鬼)
茶耆尼 (魅鬼)
什婆啰.陀突嚧迦 (一切瘡鬼)
建咄嚧吉知 (蜘蛛瘡鬼)
婆路多毗 (疔瘡鬼)
薩般嚧 (漫淫瘡鬼)
訶淩伽 (赤瘡鬼)
輸沙怛啰 (小兒瘡鬼)
娑那羯啰 (顛狂鬼)
毗沙喻迦 (癩瘡鬼)
阿耆尼 (火毒鬼)
烏陀迦 (水毒鬼)
末啰鞞啰.建跢啰 (女死鬼)
阿迦啰.密唎咄 (橫死鬼)
怛斂部迦 (藥草毒鬼)
地栗剌吒.毖唎瑟質迦 (蝎毒鬼)
薩婆那俱啰 (蛇毒鬼)
肆引伽弊 (虎狼毒鬼)
揭啰唎藥叉 (獅子毒鬼)
怛啰芻 (一切惡毒鬼)
末啰視 (熊羆毒鬼)
吠帝釤娑鞞釤 (用制此類一切惡鬼,悉皆畏伏)
悉怛多鉢怛啰 (依此大白傘蓋心咒)
摩訶跋闍嚧.瑟尼釤.摩訶般賴丈耆藍.夜波突陀.舍喻闍那.辮怛隸拏
(啟請火頭金剛藏王、諸護法大力士神王聖眾,至此盡慶圓成)
毗陀耶.盤曇迦嚧彌 (依此佛頂光聚大明心咒,不得入我結縛界內。)
帝殊.盤曇迦嚧彌 (十二由旬結界地面,禁縛諸惡一切邪魔惡鬼神王,不能進入擾害。)
般啰毗陀.盤曇迦嚧彌 (依此咒縛諸惡鬼神眾)
跢侄他

阿那隸
毗舍提
鞞啰
跋闍啰
陀唎
盤陀盤陀你
跋闍啰
謗尼泮
虎(合牛)都嚧甕泮
莎婆訶。
(我今說此咒心,乃宣佛敕,一切眾類,仰如來力,聞誦此咒悉當合掌恭敬頂禮
汝等承佛威力,各來衛護,行住坐臥不相舍離,再嚴伏一切朋黨眷屬。
汝等諦聽,各歸其所,向無上道,直至菩提)

(轉摘于《正法眼--楞嚴咒》網站)